Politica de confidentialitate

Politica privind confidențialitatea

Considerăm protecția informațiilor ce privesc Utilizatorii website-ului nostru (vizitatori, potențiali clienți, clienți, numiți în cele ce urmează utilizatori), ca fiind o problemă de maximă siguranță, astfel încât depunem toate eforturile necesare să vă simțiti în siguranță atunci când ne oferiți datele dumneavoastră personale prin utilizarea website-ului nostru.

Această Politică de Confidențialitate explică regulile și scopul procesării datelor dumneavoastră personale, drepturile pe care le aveți și responsabilitățile noastre ca operator de date cu caracter personal. Aplicăm cele mai noi tehnologii și măsuri organizatorice pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a datelor personale prelucrate și a le proteja împotriva accesului neautorizat.

Termenii folosiți în acest document au același înțeles cu cel din Termeni și Condiții de pe website, document care se completează.

Această Politică de Confidențialitate poate fi îmbunătățită în orice moment și/sau acest document să fie adus la zi. Despre aceasta veți fi notificat printr-un newsletter sau printr-o avertizare la următoarea accesare a website-ului nostru. Data si ora ultimei actualizări sunt arătate în finalul documentului.

Prin navigarea pe website și/sau prin crearea unui Cont și/sau poate plasarea unei Comenzi și/sau prin ridicarea și/sau returnarea de produse într-un magazin tradițional, vizitatorul, utilizatorul, potențial cient, Clientul sunt informați despre Politica de Confidențalitate astfel cum este atestată de acest document.

Operatorul de date și persoana împuternicită

În prelucarea Datelor dumneavoastră personale sunt implicate următoarele persoane:

CSC ONLINE STORE S.R.L. este inregistrata la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL sub numarul 11447.

Operator de date: CSC ONLINE STORE S.R.L, Sat Slimnic, Comuna Slimnic, str. Principală, nr.162, jud. Sibiu, înmatriculată la registrul Comerțului Sibiu sub nr. J32/234/2020, având CUI 42246702.

1. DEFINIȚII

GDPR”,„Regulamentul – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului Eurpean și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, în limba engleză General Data Protection Regulation);

date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

date anonime” – reprezintă orice date ale căror origine sau în baza cărora au fost efectuate prelucrări, însă acestea nu pot fi asociate cu nicio persoană vizată identificată sau identificabilă;

prelucrare – înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

operator – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

persoană împuternicită de operator – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

destinatar – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

parte terță – înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

consimțământ – al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

încălcarea securității datelor cu caracter personal – înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

reprezentant – înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de către operator sau persoana împuternicită de operator, care reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce privește obligațiile lor respective care le revin în temeiul GDPR;

reguli corporatiste obligatorii – înseamnă politicile în materie de protecție a datelor cu caracter personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator stabilită pe teritoriul unui stat membru, în ceea ce privește transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal către un operator sau o persoană împuternicită de operator în una sau mai multe țări terțe în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună;

autoritate de supraveghere – înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru;

DPO – responsabilului cu protecția datelor (în limba engleză, data protection officer);

DPIA – evaluarea impactului asupra protecției datelor (în limba engleză, data-protection impact assessment, DPIA);

transmitere” – înseamnă transmiterea în orice formă a datelor cu caracter personal spre a fi cunoscute și consultate de una sau mai multe părți;

persoana vizată” – înseamnă persoana fizică la care fac referire datele cu caracter personal;

difuzare/divulgare” – înseamnă aducerea la cunoștința uneia sau mai multor părți a datelor cu caracter personal, în orice formă, și de asemenea, punerea acestora la dispoziție spre a fi consultate;

restricționarea prelucrării” – înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

creare de profiluri” – înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

2. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICABILITATE

2.1. Scopul

Prelucrăm date personale ale Utilizatorilor website-ului în scopul executarii corespunzătoare a contactelor încheiate prin inermediul magazinului online găzduit de site-ul www.noori.ro (denumit în prezentul document website-ul). Aceasta înseamnă că datele sunt necesare în special pentru:

 • Înregistrarea pe website
 • Încheierea contractului
 • Tranzacții
 • Transportul produselor comandate de utilizator
 • Exercitarea de către Utilizator a oricărui drept pe care îl are în calitate de consumator ( spre ex.desfințarea contractului, garanția legală).

În situația în care ați decis să primiți informații despre produse noi și oferte speciale, procesăm datele dumneavoastră în scopul de a vă transmite informații comerciale, cum ar fi: noutăti despre produse, reclamele noastre și alte informații ce țin de domeniul huselor și al telefoanelor.

Tipul datelor personale procesate:

Procesăm următoarele date cu caracter personal, care sunt necesare pentru dumneavoastră:

 1. Să vă înregistrați pe Website:
 2. Numele și prenumele
 3. Adresa de e-mail
 4. Să cumpărați  de pe Website:
 5. Numele și prenumele
 6. Sexul (prin alegerea dintre formele de politeție ”domnul” sau ”doamna”
 7. Adresa de livrare
 8. Număr de telefon
 9. Adresa de e-mail
 10. Date furnizate de Utilizator opțional:
 11. Data nașterii
 12. CIF- în cazul în care un comerciant solicită o factură
 13. În cazul în care desfințați un cont sau ne este adusă la cunostință o plângere, iar rambursarea sumelor achitate de către dumneavoastră se face direct în contul dumneavoastră bancar, procesăm de asemenea numărul contului bancar, astfel încât să putem realiza rambursarea.

Temeiul legal al prelucrării

                 Datele cu caracter personal sunt procesate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului Eurpean și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, în limba engleză General Data Protection Regulation).

                 Procesăm datele dumneavoastră pe baza consimțământului exprimat la momentul înregistrarii pe website și la momentul confirmării tranzacțiilor efectuate pe website.

                 Consimțământul dumneavoastră cu privire la procesarea datelor personale ce vă aparțin este voluntar. Cu toate acestea, în cazul în care refuzați să vă exprimați acest consimțămînt, va deveni imposibilă înregistrarea dumneavoastra și cumpărarea prin intermediul website-ului.

                 În cea ce privește prelucarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

                 Să vă retrageți consimțământul în orice moment, fără a invoca vreun motiv. Solicitarea poate viza un anumit scop al procesării, spre exemplu vă retrageți consimțământul de a primi informații comerciale sau poate viza toate scopurile procesării.

                 În cazul în care consimțământul este retras pentru toate scopurile procesării, Contul dumneavoastră de Utilizator de pe website  va fi șters și datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate  de către noi, cu excepția cazului în care prelucrarea este bazată pe un alt temei, cum ar fi:

 • Necesitatea executării unui pre-contract sau contract la care sunteți parte, necesitatea respectării de către noi a unei obligații legale, un interes legitim invocat de noi.
 • Retragerea consimțământul nu va afecta nicio activitate realizată anterior.

                 Puteți solicita oricînd ștergerea datelor dumneavoastră, fără a invoca vreun motiv. O solicitare de ștergere a datelor nu va afecta activitățile realizate anterior. Ștergerea datelor înseamnă că vom șterge Contul dumneavoastră de Utilizator de pe website și că datele dumneavoastra nu vor mai fi procesate de noi.

                 Puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor cu privire la toate sau doar o parte din scopurile prelucrarii. Această opoziție nu va afecta nicio activitate realizată anterior acelui moment. Opoziția înseamnă că vom șterge Contului dumneavoastră de Utilizator de pe website și că datele dumneavoastra nu vor mai fi procesate de catre noi.

                 Puteți solicita restricționarea prelucrarii datelor în ceea ce privește durata sau scopul prelucrarii. Vom proceda cum doriți. Aceasta solicitare nu va afecta nicio activitate realizată anterior acelui moment și vom păstra datele doar în scopul stocării și pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei petiții legale.

                În cazul în care sunt inexacte ori incomplete, puteți în orice moment să ne solicitați  corectarea sau rectificarea fără întârzieri nejustificate a datelor dumneavoastră personale. Puteți de asemenea realiza chiar și dumneavoastră înșivă aceasta, îndată ce vă înregistrați/logați pe website folosind câmpul DATELE MELE de pe website.

                 Cu îndeplinirea anumitor condiții, puteți să ne solicitați transferul oricărei dintre datele dumneavoastră aflate în posesia noastră către dumneavoastră înșivă (într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat) sau către o altă parte, la alegerea dumneavoastră.

                 Ne puteți solicita în orice moment să vă comunicăm dacă vă procesăm sau nu datele personale, iar în caz afirmativ să vă dăm acces la aceste date și să vă furnizăm informații și detalii cu privire la procesarea datelor dumneavoastră personale, cum ar fi: datele prelucrate, scopul prelucrării, destinatarii cărora  datele le-au fost sau urmează a le fi dezvăluite, perioada de stocare  (ori de câte ori este posibil).

                 Aveți dreptul de a vă adresa cu o plângere autorității de supravegherea a prelucrării datelor. În România acestă autoritate de supravegherea este AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

                 Drepturile arătate mai sus pot fiexercitate în anumite circumstanțe sau pot fi supuse anumitor condiții, excluderi sau excepții, astfel cum se specifică în legislația privind protecția datelor aplicabilă.

                 Avem obligația de a vă informa nu mai tărziu de o lună de la primirea fiecărei astfel de solicitări cu privire la acțiunile pe care le-am întreprins în baza sa.

Durata de pastrare a datelor

                 Reținem datele dumneavoastra personale până când Contul dumneavoastră de Utilizator este șters. Contul dumneavoastră de Utilizator poate fi șters atât la cererea dumneavoastră , dar și urmare a retragerii consimțământului cu privire la procesarea datelor si a obiecției dumneavoastră cu privire la prelucarea datelor personale sau în cazul solicitării ștergerii datelor.

                 Sistemele noastre se vor limita la a reține astfel de informații de arhivă despre tranzacțiile dumneavoastră pentru care păstrarea datelor este legală, spre exemplu în legatură cu orice pretenție ați putea avea, cum ar fi în legătură cu garanția legală sau în legătură cu prevederi legale care ne sunt obligatorii.

Comunicarea referitoare la datele cu caracter personal

                 Puteți să transmiteți orice notificare sau solicitare în legătură cu datele personale prin folosirea uneia dintre următoarele opțiuni, la alegerea dumneavoastră

 • E-mail la: noori.ro@gmail.com
 • Telefon: 0799770787
 • Prin poștă la:

Opratorul de date: CSC ONLINE STORE S.R.L, Sat Slimnic, Comuna Slimnic, str. Principală, nr.162, jud. Sibiu, înmatriculată la registrul Comerțului Sibiu sub nr. J32/234/2020, având CUI 42246702.

Încredințarea procesării datelor

                 Putem încredința procesarea datelor dumneavoastră personale către partenerii noștri contractuali în măsura în care este necesar să  efectuăm tranzacții, spre exemplu să pregătim produsele comandate și să le livrăm ori să vă comunicăm informații comerciale (aceasta doar în cazul în care sunteți un Utilizator care a acceptat să primească informații comerciale).

                 Datele personale nu vor fi comunicate în niciun caz către terțe părți astfel decât în scopurile menționate in Prezenta Politică de Confidențialitate., aceasta înseamnă inclusiv că nu vor fi împărtășite cu alte entități pentru transmiterea de către aceste terțe părți de materiale de marketing.

                 Datele personale ale Utilizatorilor nu vor fi transmise în afara Uniuni Europene.

Informații Comerciale-Newsletter

                 Puteți să vă abonați la newsletter-ul nostru prin furnizarea adresei de e-mail sau numărul de telefon și consimțământul cu privire la prelucarea datelor personale în scopul de a primi informații comerciale si marketing. Folosim newsletter-ul pentru a vă informa despre ultimele oferte (spre exemplu: produse noi, oferte speciale sau vânzări de lichidare). Puteți să vă dezabonați de la newsletter oricând prin folosirea link-ului inclus în newsletter sau prin treansmiterea unui e-mail la adresa: noori.ro@gmail.com

Notificaricu privire la disponibilitatea unui produs

                 La solicitarea dumneavoastra vă notificăm prin mijloace electronice de comunicare  în legatură cu disponibilitatea unui produs selectat. O astfel de notificare poate să vă fie transmisă doar în cazul în care ați acceptat să primiți, la adresa de e-mail specificată, informații comerciale despre produsele magazinului online și să vă fie astfel procesate datele personale  de către noi. Ne furnizați datele dumneavoastră în mod voluntar, dar refuzul dumneavoastră de a consimți la prelucarea datelor personale ne împiedică să vă notificăm despre disponibilitatea produsului.

Cookies

                 Website-ul folosește cookies. Cookies-urile sunt fișiere de mici dimensiuni care permit dispozitivelor folosite pentru navigarea pe inernet (spre exemplu: calculator, smartphone) să salveze informați specifice cu privire la activitatea pe Website când respectivul dispozitiv este folosit.

Linkuri

                 Website-ul poate contine linkuri/legături către pagini web aparținând terților. Nu deținem controlul asupra acestor pagini terțe, nu le monitorizăm și nu putem fi ținuți răspunzători pentru protecția datelor efectuată de acești terți sau de conținutul respectivelor pagini.